انیاگرام و تعالی شخصیت

یکی از مباحث مهم انیاگرام بحث رشد تیپ های شخصیتی است.

اینکه تیپ های ۹ گانه هر کدام چگونه رشد میکنند و به تعالی میرسند از جمله کاربردهای انیاگرام است.
آقای گورجیف بنیان گذار انیاگرام برای هر تیپ شخصیتی سفر تکاملی مشخص نمود که هر تیپ با گذراندن این سفر تکاملی به یک شخصیت کامل و متعالی تبدیل میشود
.

این سفر تکاملی یکی از کاربردی ترین قسمت های انیاگرام است.

برای استفاده از انیاگرام به منظور تعالی شخصیت میتوانید از تحلیل های تست AETI و یا شرکت در دوره های آموزشی استاد آجورلو استفاده نمایید.