انیاگرام و سازمان

یکی دیگر از کاربردهای بسیار موثر انیاگرام استفاده از این علم برای تحول در سازمان ها است.

اگر از علم انیاگرام به خوبی در یک سازمان استفاده شود هر کسی سر جای خودش خواهد بود.
یک مدیر با استفاده از علم انیاگرام نهایت استفاده را از توانایی های منحصر به فرد پرسنل میبرد. سمت های شغلی منطبق بر تیپ شخصیتی تعیین میشود و مدیر با استفاده از مهارت های ارتباطی که از انیاگرام می آموزد میداند با هر پرسنلی چگونه ارتباط برقرار کند و چگونه انگیزه آنان را افزایش دهد و چگونه تعهد پرسنل را نسبت به آرمان های سازمان جلب کند.
همچنین پرسنل هر سازمان از انیاگرام برای تقویت مهارت های ارتباطی و توسعه شخصی استفاده میکنند چرا که سازمان های توسعه یافته را انسان های توسعه یافته میسازند
.

این دوره آموزشی توسط استاد آجورلو در سازمان ها تدریس میشود.