انیاگرام و عشق

یکی از جذاب ترین و پر کاربردترین قست های انیاگرام تحول روابط عاشقانه و عاطفی مان با استفاده از انیاگرام است.
انیاگرام به عنوان پیشرفته ترین و کامل ترین ابزار شخصیت شناسی در جهان، انسانها را به ۹ تیپ شخصیتی تقسیم مینماید. زمانی که تیپ شخصیتی مخاطب خود را کشف کردیم با جهان درونی او بهتر از خودش آشنا میشویم

به خوبی درک میکنیم چه میخواهد و چه نمیخواهد
.چه نیازهایی دارد، و با انجام چه کارهایی عمیقا خوشحال و یا ناراحت میشود.
از همه مهمتر زبان عشق او را کشف میکنیم بدین معنی که متوجه میشویم چگونه میتوانیم به قلب او نفوذ کنیم
.
راهکارهای بسیار موثر انیاگرام میتواند روابط عاشقانه ما را متحول کند
.

 

برای استفاده از انیاگرام به منظور تحول روابط عاشقانه تان میتوانید از تحلیل های تست AETI و یا شرکت در دوره های آموزشی استاد آجورلو استفاده نمایید.