انیاگرام و موفقیت

همه ما دارای استعدادها و توانایی های منحصر به فردی هستیم، کافی است آن ها را شناسایی کنیم و مسیر زندگیمان را بر اساس توانایی های خاص خود تدوین کنیم.

آنوقت است که رسیدن به موفقیت های شغلی برایمان تسهیل و میسر میشود. اگر شغلمان با تیپ شخصیتی مان هماهنگ باشد قطعا سرعت پیشرفت ما چند برابر خواهد شد، با استفاده از انیاگرام این هماهنگی به شکلی موثر صورت میپذیرد.

همچنین از آنجا که ۷۵ درصد موفقیت شغلی وابسته به مهارت های ارتباطی است، با تقویت مهارت های ارتباطی به واسطه یادگیری علم انیاگرام، ۷۵ درصد راه موفقیت را به خوبی طی خواهیم کرد.