جاي عشق در مغز كجاست؟

در ژوئن ۲۰۰۰ پروفسور سيمن زكي  و اندروبارتالا از دانشگاه لندن مغز ۱۱ زن و ۶ مرد را اسكن كردندواين افراد داوطلبانه مورد آزمايش قرا گرفتند.شامل افرادي بودند كه طي ۶ الي ۱۲ ماه گذشته عاشق و شيفته شده بودند و خود را مجنون مي پنداشتند. عكسهاي مختلف عشاق اين افراد به اضا فه دوستان اين افراد  كه همجنس  عشاق بودند  به داوطلبان نشان داده شد.دانشمندان در يافتند كه با ديدن عكس شخص مورد علاقه  ۴ ناحيه خاص در مغز  فعال ميشود.۲ ناحيه از اين ۴ نا حيه  در غشاي مغز كه  پيشرفته ترين  قسمت مغز است واقع بودند.اين نواحي عبارت بودند از  قسمت مياني كه گمان مي رود جر ات و شهامت فرد را بر مي انگيزد و قسمت داخلي كه به داروهاي نشاط اور پاسخ مي دهد ۲ نا حيه ديگر در عميق ترين و ابتدايي ترين قسمت مغز واقع شده بودند.اين نواحي با  كسب تجربه از  طريق پاداش در ارتباط هستند و در اعتياد نقش مهمي ايفا مي كنند.
اين تحقيق نشان مي دهد چرا وقتي ما  عاشق مي شويم  شاد و سر مستيم.و مانند افيونيها د رهپروت سير مي كنيم.و افسرده نمي گرديم.
انسان شناسي آمريكايي به نام دكتر هلن  فيشر آزمايش هاي پيشگامي در باره يافتن  مناطق مربوط به عشق  از طريق اسكن مغزي انجام داده است.گرچه تحقيقات او هنوز در مرا حل مقدماتي هستند  او توانسته است مناطق مر بوط به  به ۳ نوع احساس را د رمغز شناسايي كند:  شهوت، شيفتگي و وابستگي.

هريك از اين احساسات تركيب شيميايي خاصي در مغز دارند كه وقتي شخص به سوي  كسي جذب مي شود  مغز را روشن مي كنند.اگر خواسته باشيم قضيه را از طريق زيست شناسي  بحث كنيم بايد بگوييم اين سه بخش  عشق با هم تر كيب مي شوند و  وظيفه اي حياتي يعني  تداوم نسل بشر را تضمين مي كنند.وقتي بارداری آغاز شد  اين نظام تركيبي از  حركت باز مي ايستد  و روند عشق متوقف ميشود.

مرحله اول يعني شهوت ، يك  جذب شدن جسماني  صامت است  كه قبلا بحث شد. فيشر مي گويد: شيفتگي مرحله اي است كه  در آن افكار مربوط  به شخص مورد علاقه تان  ذهن شمارا اشغال مي كند  و به هيچ عنوان نميتوانيد  اين افكار را ازذهن تان بيرون برانید  و يا از شرشان خلاص شويد .مغز شما تنها روي  صفات مثبت معبودتان تمركز مي كند  و صفات و عادات بد او را ناديده مي گيرد.
شيفتگي در حقيقت  تلاش مغز برای ايجاد يك رابطه  با شريك بالقوه شما ميباشد.اين حس چنان قو ي است كه ميتواند  شادي و سر مستي  باور نكردني به شما ببخشد.اگر شخص مورد علا قه تان به شما جواب رد بدهد ،همين حس  مي تواند  در شما  افسردگي غير طبيعي  و بي پايان ايجاد كند و مثل خوره به جانتان بيفتد.اين احساس در مواردي كه  شخص دچار  افسردگي  بسيار پيشرفته اي مي شود ميتواند منجر به قتل شود.در مر حله شيفتگي چندين تر كيب  شيميايي  وغریزي قوي رها مي شوند تا شما را به اوج آسمان برند.

دو پامين به شما احساس  سلامت مي دهد.فني لتي لامين  باعث ازدیاد هيجانتان میشود.سروتو نين  به شما  ثبات احساس وآرامش مي بخشد و نور پين نفرين  موجب بروز احساسي مي شود  كه با آن مي توانيد هر  قله اي رافتح كنيد .(چه برسد به بيستون) یک معتاد جنسی کسی است که  به مرحله شیفتگی اعتیاد پیدا می کند  و می خواهد مرتب در آسمانها سیر کند.ولی شیفتگی احساسی موقت است که بین ۳ الی ۱۲ ماه طول می کشد

بیشتر مردم فکر می کنند این احساس عشق است اما نمی دانند این واقع کلک طبیعت برای تضمین جذب  شدن مرد و زن به یکدیگر است و  تولد فرز ند است.
خطری که دراین مرحله وجود دارداین است که  عاشق و معشوق فکر میکنند  تمایلات جنسی شان کاملا  با هم هماهنگی دارد د رحالی  که ممکن است غیر از این باشد.تفاوتهای  واقعی  تمایلات جنسی آنها وقتی خود را نشان می دهد  که مرحله شیفتگی  آنها به پایان رسیده باشد یا مرحله  وابستگی آغاز گردیده باشد.
شيفتگي حيله طبيعت  براي تضمين  جذب شدن لازم  زن و مرد به

يكديگر برای  بقاي نسل مي باشد.

بالا خره و قتي واقعيت بر شيفتگي غلبه كند  يكي ازدو نفر يا هر دو  يكديگر را رها مي كنند. حالت دومي هم و جود دارد:آغاز شدن  مرحله وابستگي.اين مرحله روي سا ختن  يك رابطه دو جانبه طولاني  برای پرورش  و تربيت فرزندان  تمركز مي كند .فيشر اميد وار است  با تحقيقات بيشتر  وپيشرفت سريع فنا وري  در دستگاههاي اسكن مغز  بتواند فرمولي  برای  در ك مناطق  مربوط به عشق و  احساس در مغز زن ومرد  بيابد وفهم اين سه مرحله ميتواند  پشت سر گذاشتن مر حله  شيفتگي يا آمادگي  برای رويارويي باعوارض  منفي آن را  آسانتر كند.

عشق:چرا مردان  سريعتر از زنان عاشق مي شوند؟
گفته شد ه است كه عشق گيج كنند ه است .اين گفته به خصوص در مورد مردان صدق  پيدا ميكندومردان سر تا پا با تستسترون پر شد ه اند .اين مقدار فراوان تستسترون  انان را به مر حله اول روند عاشق شدن  راهنمايي ميكند .طي مر حله شيفتگي مردان  چنان از تستسترون سر شا رند  كه بسيار به سختي مي توانند بگويند  كدام جاده سر بالا يا سرازير است.طبيعت بدن ممكن است گاهي به  ضرر شخص تمام شود. زني كه نيمه شب گذشته برای مرد  جذاب و دلربا مي نمود با  طلو ع خورشيد ممكن است  در نظر او حتي  نيمي از  جذابيت يا هوش شب گذشته را نداشته باشد.(ببخشيد هه).

اما از آنجايي كه مناطق احساس و  منطق در زنان بهتر به هم وصل ميشوند  زن خارج از تسلط تستسترون  بهتر از مرد ميتواند شريك  احتمالي آینده خود را  ارزيابي و انتخاب كند . به علت همين ويژگي  ارزيابي و تصميم گيري خارج از نيروي  قوي تستسترون ،بيشتر روابط  توسط زنان خاتمه داده مي شود.(حالا بگوييد زنان كم عقلند دوباره ) وبا زبه همين دليل بيشتر مردان  از آنچه  اتفاق افتاده  گيج و مبهوت ميمانند.

زنان هنگام جداشدن چه از مرد متنفر باشند و چه نه، نرم و ملايم هستند .بيشتر زنان وقتي براي مردان نامه خدا حافظي مي نويسند  با كشيدن يك صورت شاد  و يا نوشتن اينكه او را  برای هميشه دوست دارند  نامه خود را به پايان مي برند.

 چرا مردان نمي توانند بگويند دوستت دارم؟

گقتن دوستت دارم هرگز براي زن  مشكل نيست .نظام مغزي او  دنيايش را  پر از احساس،  عواطف روابط و كلمات مي كند .اوميداند و قتي احساس گرما  ستايش تحسين شدگي  و وابستگی مي كند احتمالا عاشق شد ه است .ولي يك مرد در مورد عشق  به درستي مطمئن نيست.بيشتر  مواقع شيفتگي و شهوت را با عشق اشتباه مي گيرد.آنچه او ميداند اين است كه نمي تواند دست ا ز سر زن مورد علا قه اش بر دارد.بنابر اين ……آ.يا اين عشق است؟ مغز او با هجوم  سيل تستسترون كور شد ه است . مرتب دچار حالت نعوظ مي شود  و نميتواند درست فكركند.
وقتي سا لها از غاز يك  رابطه مي گذرد مرد مي فهمد كه عاشق بوده است.(اینم مشکل خو دتونه)وقتي مرد عاشق  زن نيست  زن آن را در مي يابد  به همين علت  اكثر روابط  توسط زنان به پايان مي رسد.

وقتي مرد عشقي به زن ارزاني نمي كند ،زن اين  ر ادر مي يابد .به همين علت  زنان بيشتر  از مردان  در خاتمه دادن به رابطه پيشقدم مي شوند.

بسياري از مردان از تعهد وحشت دارند .آنها مي ترسند با گفتن اولين  حرف جمله دوستت دارم  تا بقيه عمر گرفتار شده ،از نعمت بر خورداري از فرصتهاي  بزرگ زندگي خود مانند ديدن ماهرويان و پريرويان  ديگر محروم  شوند.وقتي مرد پس از گفتن  چنين جمله سختي برآمد  دلش مي خواهد در هر كجا و با هر كسي در  باره آن حرف بزند.بسياری از  مردان نمي دانند با  گفتن اولين حرف  جمله دوستت دارم  زنان زود تر به اوج هيجان جنسي مي رسند.

چگونه مردان مي توانند عشق را از سكس جدا كنند؟
زني كه ازد واج موفقي دارد ولي به سرا غ  مرد ديگري مي رود به ند رت ديده مي شود.اما مردي كه  ازدواج موفقي دارد  و اين سو  آن سو پرسه مي زند همه جا ديده مي شود.بيش از ۹۰ درصد روابط توسط مردان آغاز مي شود و  بيش از ۸۰  درصد همين روابط توسط زن پايان مي يابد.

علت اين است كه وقتي زن احساس ميكند رابطه اش او را از لحاظ  عاطفي تا مين نمي كند و  تنها در چار چوب جسماني  متو قف  ما نده است  خود را ا ز قيدآن را بطه آزاد مي كند.مغز مرد قادر است عشق را  از سكس جدا كند  و به هر كدام جدا گانه  رابطه برقرار سازد.بنابر اين مرد با داشتن را بطه جنسي خوب هر چند عشقي در كار نباشد را ضي است.وقتي او با زني رابطه جسمي دارد فقط روي همين را بطه تمركز مي كند نه چيز ديگر.

دانشمندان هنوز به درستي نمي دانند  مركز عشق كدام ناحيه از مغز است ا ما در مغز زن  شبكه اي ارتباطي  بين مركز عشق و مركز سكس  هيپيو تا لا موس مي گستراند .براي فعال شد ن مركز  سكس مغز زن  بايد مر كز عشق او تحريك شود .مردان  در مغز خود چنين ارتباطي  ندارند  بنا بر اين عشق و سكس را با هم نمي  آميزند.برای مرد عشق عشق است و سكس سكس.البته در مرد عشق و سكس گاهی هم زمان مي شوند.

اگر زني شو هرش را  د رحين رابطه با زن ديگري غافلگير كند اولين سوالش اين خواهد بود تو اون زنو دوست داري؟مردی كه پا سخ ميدهد نه را بطه ما  فقط د رهمين حد بود احتمالا  حقيقت را مي گويد.زيرا مردان مي توانند عشق را از سكس جدا كنند.در مغز زن جايي برای پذيرش  چنين جوابي و جود ندارد  به همين علت بسياری از زنان پا سخ فوق را از مرد خود قبول نمي كنند.
در مخيله زنان نمي گنجد كه  را بطه سكسي معناي ديگري نداشته باشد  زيرا برای آنان سكس مساوي با  عشق است .برای زن رابطه  جنسي مرد با زن ديگر  به اندازه  زير پا گذاشتن تعهد ، ناديده گرفتن رابطه  عاطفي   و سوء استفاده از اعتماد او  آزار دهنده نيست.اگر زني با مرد ديگر رابطه بر قرار كند و  پا سخي مانند پا سخ فوق را به مرد بدهد  و بگويد رابطه فقط براي سكس بوده احتمالا دروغ ميگويد .

وقتي زني به مر حله رابطه جنسي با مرد مي رسد  بايد دانست كه  از مدتها قبل  عاشق و گرفتار او بوده است و را بطه اي  عاطفي با مرد بر قرار كرده است.برای زنان عشق و سكس در هم آميخته شده .هر يك به معنا ديگري است.

چگونه مي توانيد دوباره شور عشق رادر خود بر انگيزيد؟

اگر شما قادريد  با فكر كردن  درباره سكس تمايلات جنسي خود را بيدار كنيد  پس حتما مي توانيد  هر زمان اراده كنيد  به دوران شيفتگي خود با زگردید.كافي است روابط خود را  با شريك زندگيتان در دوران شو يدگي  عشق و عاشقي  به ياد آوريد.وقتي زن  و شوهر از هم خسته مي شوند بهتر است  به ياد دورا ن عشق خود بيفتند .در چنين مواقعي شام در نور شمع ، قدم زدن عاشقانه در سا حل،گردش آخر هفته  و تر شح هورمونهاي خاص  بهترين راه حل به شمار مي روند و زن و مرد دوبار ه در اوج بودن را تجربه مي كنند .با مرو ر خاطرا ت شيرين هورمونهاي لازم  برای عشق و سكس  بالاترين حد خود  مي رسند  و زوج احساس ميكنند  كه در اوج عشق و احساس هستند وعشاقي كه انتظار دارند  مستي و شو ريدگي تا ابد ادامه يابد  در اشتباهند اما  مي توانندبا بر نا مه ريزي  موثر  و خوب اين  احساس را هر گاه نياز داردند بر انگيزند.رز گل عشق است،پس از سه روز گلبرگهايش مي ريزند و  تنها چيزي كه برايتان باقي ميماند  يك شاخه گل خشك زشت و  لخت است.

از خود بپرسيد؟:اين همون آدميه كه ميخوام تا آخر عمر داشته باشم؟اصلا مي تونم با اين آدم زير يه سقف زندگي كنم؟ اصلا ما به دردهم ميخوریم؟

ازکتاب چرا مردان گوش نمی دهند و زنان نمی توانند نقشه بخوانند.